باتوجه به اينکه هر سال در 5رشته مبحث املا 2سوال را به خود اختصاص داده توجه به نکته هاي ذيل کمک فراواني به نحوه ي پاسخ گويي سوالات در اين بخش مي کند.

1.براي اين قسمت نيز از لغت‌هايي که در کتاب زيرشان خط کشيده‌ايد، استفاده کنيد و همه را کنار هم بياوريد و اگر لازم مي‌بينيد جمله‌اي که آن لغت در آن آمده را هم مي‌توانيد بياوريد.

2.در حين مطالعه املا به معني کلمات نيز توجه کنيد

3.در يادگيري املا به ريشه کلمات عربي توجه کنيد

4.واژه ها را با توجه به ريشه ي آن ها از لحاظ معني وشکل املايي روي فيش هاي جعبه ي لايتنر بنويسيد

5.براي تشخيص نامطابق هاي املايي ، به شکل تلفظ کلمات ؛ توجه و اعتماد کنيد .

6.به کلمات متشابه و موارد خاص توجه ويژه داشته باشيد .

7.بخش عمده لغاتي که در کنکور مورد سوال واقع شده همان کلماتي هستند که :

· در فهرست واژگان انتهاي کتاب آمده اند

· مقداري از لغات درون متن کتاب وجود دارد

8.تمامي لغات و اصطلاحات را از لحاظ معنايي و املايي اهميت دارند را حفظ و مرور کنيد.

گاه براي يک لغت سه يا چهار کلمه به عنوان معني آمده است که شايد بايد همه معني را به خاطر بسپاريد .

9. براي مطالعه املا حداقل يک بار حتي به شکل رونويسي کلمه ي مورد نظر را بنويسيد.

10..در مورد لغاتي که معني آنها در کتاب ذکر شده علاوه بر به خاطر سپردن معاني بايد بلعکس هم عمل کنيد يعني اگر معني داده شد هم بتوانيد لغت را بگوييد.

11.در يادگيري معاني لغات کلمات مترادف و متضاد را در ارتباط با يکديگر بياموزيد .

12.تمام آيه هاي کتاب را مطالعه کرده ويک شعر مرتبط با آن را هم در کنار آن بنويسيد.

13.درس به درس ، يادداشت تمام لغات که دور از ذهن و غريب بوده و گاه از طريق ريشه يابي و رجوع به اصل کلمه هم خانواده در صورت امکان ونيز يادآوري کلمات مترادف و کاربردي هر کامه ي ناآشنا همراه يک و او با کلمه آشنا

14. لغت‌هاي مهم املايي يا معنايي را پس از مشخص کردن در کتاب، در خلاصه‌ي خود وارد کنيد.

15. سعي کنيد هفته‌اي 5/1 الي 2 ساعت، در زمان‌هاي مختلف (مثلا 3 روز، روزي 30 دقيقه) لغات ادبيات را مرور کنيد.

16. لغات انتهاي کتاب را هرگز فراموش نکنيد و حتما آن‌ها را هم با دقت زيادي مطالعه کنيد.

17. سعي کنيد حتما درس‌هاي گروه کلمات املايي زبان فارسي 1 و 2 و 3 را با دقت زيادي مطالعه کنيد و ياد بگيريد (هم‌چنين بياموزيم‌ها).