سلام،میخواسم بدونم با این درصدا میتونم مترجمی زبان دانشگاه اصفهان بیارم،در ضمن اهل اصفهانم و منطقه یکم هستم.

ادبیات:36 درصد
عربی:36 درصد
معارف اسلامی:72 درصد
زبان عمومی: 80 درصد
زبان اختصاصی:88.6