1- مطالعه دقيق کتاب درسي و خط کشي و حاشيه نويسي مطالب مهم .

2- يادگيري مؤثر اين درس نياز به مطالعهي پلهبهپلهي مطالب دارد و به اين دليل بايد مطالب پايهاي را (که پيشنياز درک مطالب ديگر هستند) بهخوبي فرا گرفت و سپس به سراغ مطالعهي مطالب ديگر (که به مطالب پايه وابستهاند) رفت. (مثلاً براي درک همانندسازي dna بايد ساختمانdna را قبلاً به خوبي آموخته باشيد).

3- بخشبندي کتاب درسي و در کنار آن بخشبندي تست ها مؤثر مي باشد .

در مورد روش تستزني اين درس :

4- 10 يا 20 تست بلافاصله پس از مطالعه زده شود و پس از آن با توجه به سؤالات اشتباه پاسخ داده شده ، پس از يافتن نکات مربوطه، کتاب درسي دوباره مطالعه شود و نکات به کتاب درسي اضافه شود.

5- بقيه تست ها در روز هاي آينده حل شده و قبل از پرداختن به تست هاي جديد ابتدا با خواندن خلاصه ها و نکات، تست هاي قبلي يک بار ديگر زده شود و بعد بقيه تست ها را کار کنيد.

6- در آخر هر هفته هم يک دور کل تست ها زده شود.

7- بهترين نحوهي مطالعه اين درس اينست که ابتدا با دقت و تمرکز همهي مطالب کتاب را ريز به ريز مطالعه کنيد. اگر در فهم اصطلاح يا مطلبي دچار مشکل شديد فرار را برقرار ترجيح ندهيد زيرا درس زيستشناسي سرشار از نکات ريز و مهم است که نيازمند دقت براي درک کامل است.

8- کتاب هاي زيست تصويري .زيست هاي مفهومي و ديگر کتاب هاي کانون در خصوص اين کتاب براي درک و تسلط بيشتر دانش آموز بسيار مناسب است.

9- به دليل فرار بودن و در ضمن مهم بودن مطالب اين درس استفاده از جعبه ي لايتنر و فلش کارت براي يادگيري مطالب بسيار توصيه مي گردد.

10-درخت دانش موجود در کتابهاي آبي براي طبقهبندي مطالب در ذهن بسيار سودمند است.